018-10 65 00

Samverkanskonferens mellan Brottsofferjouren, Polisen och Socialtjänsten

Samverkanskonferensen anordnades av Brottsofferjouren Sverige och syftade till att utveckla samverkan mellan Brottsofferjouren, Polisen och Socialtjänsten. Deltog gjorde närmare 50 stycken verksamma från Uppsala och Gävleborgs Län.

Eva Larsson (generalsekreterare) inledde konferensen genom att berätta om Brottsofferjourens och vårt arbete. Hon konstaterade att Brottsofferjourens arbete är en stor anledning till att Sverige uppfyller kraven inom EUs brottsofferdirektiv som antogs 2012.

Pernilla Spåls från Länsstyrelsen i Gävle presenterade deras arbete och kommande utbildningar inom ramen för sitt regeringsuppdrag.

Sara Bäckström (Linnamottagningen på Kvinnors Nätverk i Gävle) berättar om deras arbete med att stötta ungdomar som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Hon föreläste även om vad begreppet innebär och hur det kan se ut i praktiken.

Hon menar att det krävs långsiktiga lösningar som ger stöd och hjälp på hela vägen och vid varje steg för den utsatta. Ofta är det svårt att uppskatta de svåra och djupa konsekvenser en sådan utsatthet och beslutet att ta sig ifrån situationen kan få. Detta gör att åtgärderna måste vara anpassade till just den individen som står framför en och att de måste syfta till att stärka individen.

Camilla Kuster (Kurator på Rädda Barnen, på ”Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer) berättade om barn som upplever våld i hemmet och hur detta kan påverka barnet. Beroende på undersökning är det mellan 85 000 – 190 000 barn upplever våld inom familjen och att 62 % själva har utsatts för våld.

Det hon menade var viktigt för dessa barn är att få skydd och känna sig trygg. Trygghet kan uppnås genom att ge information och bekräftelse. Barnet behöver få nya positiva erfarenheter, omsorg och behöver skapa nya relationer. Det kan även finnas behov av behandling eller terapi.

Henrik Belfrage (kriminolog) informerade om hot och riks-bedömningar och vilken metod som är att föredra. Nämligen evidensbaserade strukturerade analyser - då individen som i sin profession utför en riskbedömning utifrån en vetenskapligt grundad checklista, men med ett personligt ansvar då det är omöjligt att ta bort den mänskliga faktorn i analysen.

Samverkansdiskussion i grupp

Dagen avslutades med gruppdiskussioner där ämnet var hur vi på lokal nivå kan utveckla samverkan utifrån våra förutsättningar och hur samverkan ser ut idag.

Vår grupp bestod av de verksamma från Uppsala Län.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.