018-10 65 00

Mer kunskap krävs om brottsutsattas reaktioner

Få saker är så skrämmande och så frihetsinskränkande som att utsättas för brott. Det förändrar oss och vårt sätt att leva. Att bli utsatt för brott är ofta en grov kränkning som kan sätta djupa sår. Brottsofferjouren har stor erfarenhet av att möta tusentals personer som utsatts för brott. Vi är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättigheter och för att den som är utsatt ska få det stöd som behövs för att få kraften tillbaka. Med hundratals ideellt utbildade medmänniskor, stöder vi varje brottsutsatt, vittne och anhörig som söker oss, genom att lyssna, ge stöd och information Varje år blir det över hundratusen möten med människor som just där och då kanske inte har någon annan att vända sig till.

Vi har erfarenhet av att träffa brottsutsatta som är bevis för hur illa det kan gå när vår sexualitet missförstås, misshandlas och missbrukas. Den som utsatts för sexualbrott är särskilt sårbar. Därför förfasas vi om och när de i rättsprocessen utsätts för ny kränkning.

Det är en mänsklig rättighet att såväl inte utsättas för våld och övergrepp, som att få skydd och stöd om du ändå utsätts. Det framgår tydligt av såväl nationell som internationell rätt, se FN:s deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk från 1985. Att ha ställning som brottsoffer ger en rad rättigheter, som tillgång till rättvisa, stöd och ekonomisk kompensation. Brottsoffer har rätt att få tillgång till rättsprocessen och att detta sker utan att brottsoffret utsätts för en behandling som han eller hon far illa av. Brottsoffer ska få skydd för att våga genomföra rättsprocessen. Brottsoffer har rätt att få information och ska erbjudas stöd. Brottsoffer ska alltid bemötas med respekt och medkänsla.

I en av Uppsala tingsrätt nyligen meddelad dom om försök till våldtäkt indikerar domskälen att tingsrätten gjort ett flagrant avsteg från den rättssäkerhet som ska visas alla parter i ett brottmål. I domskälen står: ”Enligt tingsrättens mening är målsägandens berättelse inte trovärdig av följande skäl. Hon har skrattat och gråtit om vartannat under förhandlingen och hon har inte någon gång under förhandlingen tittat den tilltalade i ögonen. Hon har vidare under förhöret med henne varit spänd och inte avslappnad vilket hon borde varit om den berättelse som hon lämnat varit riktig.”

Brottsofferjouren ser med förskräckelse på formuleringarna i domskälen, som tyder på att den brottsutsatta inte bemötts med kunskap, respekt eller medkänsla. Den som dömer i mål måste ha grundläggande kunskaper om hur människor fungerar, vilka rättigheter brottsutsatta har, samt att en dom alltid ska bygga på saklig grund. I Brottsofferjouren vet vi att den som utsatts för brott kan reagera på en mängd olika sätt och det behöver inte alltid vara på ett sätt som omgivningen förväntar sig. Reaktionerna beror på vem du är, vad du utsatts för och omständigheter i ditt liv, som ofta har med tidigare erfarenheter att göra. Har du till exempel tidigare obearbetade trauman kan de dyka upp igen i reaktionerna på brottet. Alla reaktioner är olika normala sätt att hantera den onormala händelse ett brott är. Att en brottsutsatt återupplever den brottsliga gärningen i samband med rättegång är ingen ovanlighet.

Domen i Uppsala tingsrätt visar att behovet av grundläggande utbildning om brottsutsatta och brottsutsattas rättigheter är nödvändig. Tingsrätten har frångått det ansvar rättsväsendet har för att behandla den brottsutsatta med respekt och hänsyn. Vilket är en vital del av den rättssäkerhet vi alla värderar högt. Domstolar ska pröva varje mål på saklig grund utan tyckanden, fördomar och andra ovidkommande argument. Att en domstol förnedrar en brottsutsatt i ett sexualbrottsmål, som i det nu aktuella fallet, är närmast att likna vid en rättsskandal. Brottsutsatta har rätt till stöd och upprättelse!

 

Styrelsen

Brottsofferjouren Uppsala län

10 juni 2020

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.